wk 4 2012 European prices

European prices wek 4 _ 2012